راهنمای تست های آزمایشگاهی


در این صفحه از سایت لیست کاملی از انواع تست های آزمایشگاهی پیش روی شماست. برای مشاهده جزئیات کامل تست، بایستی روی نام تست کلیک کنید.

به جهت راحتی استفاده در پیدا نمودن تست مورد نظر خود، می توانید از فهرست الفبایی استفاده نمایید. به اینصورت که با انتخاب حرف اول تست خود از میان دسته بندی زیر جستجوی خود را راحت تر پیدا کنید.

فهرست الفبایی:


نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Amino Acid, Quantitative , Plasma A.A.Q اسید آمینه پلاسما، Amino Acid Screening test, Screening of Amino Acid disorder HPLC
Amino Acid Urine, Quantitative A.Au اسید آمینه ادرار،Screening of Amino Acid disorders, urine ; Amino Acid screening test, urine HPLC
Adrenocorticotropic Hormon (ACTH), Plasma A.C.T.H هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک، آ. سی. تی. اچ، کورتیکوتروپین، Corticotropin، Cortrosyn هورمون
ABO&Rh Group, Blood ABO Rh عیین گروه خون A، B، O و Rh ABO and Rh; Blood Group and Type; Blood Grouping and Rh Typing; Blood Typing; Group and Rh; Type and Rh; Blood Group and Rh, Cell type. هماتولوژی
Anti Cardiolipin Antibodies, IgG/IgM,Serum ACA آنتی بادی ضد کاردیولیپین، Antiphospholipid Antibodies، Cardiolipin Antibodies,IgG/IgM, Serum ایمونولوژی
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) ACE ، SACE آنزیم مبدل آنژیوتانسین I؛ کیناز II؛ پپتیدیل دی‏پپتیداز A ، آنزیم مبدل آنزیوتانسین سرم Angiotensin-1-Converting Enzyme, Kinase II, Peptidylpeptide Hydrolase, Serum Angiotensin Converting Enzyme (SACE) بیوشیمی
Acetylcholine Receptor Antibody, Serum AChR Ab or Anti-AChR آنتی بادی گیرنده استیل کولین‏‏، آنتی‏بادی مسدود کننده رسپتور استیل کولینAnti-Acetylcholine Receptor, Acetylcholine Receptor (Muscle AChR) Antibodies, Anti -Neuromuscular Junction Receptor Antibodies, Myasthenia Gravis Antibodies, ACh Receptor (Muscle) Binding Ab, هورمون-ایمونولوژی
Acid Phosphatase, Plasma or Serum ACP -oفسفوریک منواستر، فسفوهیدرولاز، اسید فسفاتاز پروستاتی، اسید فسفاتاز استخوانی Acid Phosphatase, Total, Phosphatase Acid Total, بیوشیمی
Acylcarnitines Screen, Blood Spot ACs غربالگری آسیل کارنتین های خون Screening: Acylcarnitines Free Carnitine (C0); Acetylcarnitine (C:2); Propionylcarnitine (C3); Butyrylcarnitine (C4);3-OH-Butyrlcarnitine (C4OH); C4DC; Isovalerylcarnitine (C5); 3-OH- Isovalerylcarnitine (C5OH); Glutarylcarnitine (C5DC); Hexanoylcarnitine (C6); Octenoylcarnitine (C8:1), Octanoylcarnitine (C8); Decenoylcarnitine (C10:1); Decanoylcarnitine (C10); Dodecanoylcarnitine (C12);Tetradecadienoylcartinine (C14:2); Tetradecenoylcarnitine (C14:1); Tetradecanoylcarnitine (C14); 3-OH-Tetradecanoylcarnitine (C14- OH); Hexadecenoylcarnitine (C16:1);Hexadecanoylcarnitine (C16); 3-OHHexadecenoylcarnitine(C16:1-OH); 3-OH-Hexadecanoylcarnitine (C16-OH); Oleoylcarnitine (C18:1); Stearoylcarnitine (C18); 3- OH-Linoleylcarnitine (C18:2-OH); 3-OH-Oleylcarnitine (C18:1-OH) . متابولیک
Adenosindeaminase (ADA) ADA آدنوزین د آمیناز، Adenosine Deaminase, Fluid بیوشیمی
Alpha1-Fetoprotein (Tumor marker), Serum AFP آلفا 1- فتوپروتئين (تومورمارکر) α-Feto Protein/ AFP Tumor Marker/Alpha- Fetoprotein هورمون
Albumin (Alb) Alb آلبومین بیوشیمی
Aldolase ALD آلدولاز، D گلیسر آلدئید 3- فسفات لیاز، فروکتوز بیس فسفات بیوشیمی
Aldosterone Alds آلدوسترون هورمون
Allergy Screen Panel, Serum Allergy test تست سرمی غربالگری آلرژی،Antibody Allergen Specific IgE، IgE Allergen Specific، RAST Test، Allergy blood testing ایمونولوژی
Alkaline Phosphatase (Alp) ALP فسفاتاز قليايي، ارتو فسفریک استر منو هیدرولاز بیوشیمی
Alanine Amino Transferase (ALT – SGPT-GPT) ALT – SGPT-GPT آلانین آمینوترانسفراز ، سرم گلوتامیک – پیروویک ترانس آمیناز بیوشیمی
Alanine Amino Transferase (ALT – SGPT-GPT) ALT – SGPT-GPT آلانین آمینوترانسفراز ، سرم گلوتامیک – پیروویک ترانس آمیناز بیوشیمی
Antimullerian Hormone, Serum AMH Mullerian-inhibiting substance, Mullerian inhibiting factor, Mullerian-inhibiting hormone, Anti .mule.H هورمون
Amylase Amylase آميلاز توتال، آمیلاز خون، ادرار بیوشیمی
Anti-Nuclear Antibody (ANA) ANA آنتی بادی ضد هسته ای بیوشیمی
Antinuclear Antibody (ANA), Serum ANA fluorescent antinuclear antibodies (FANA) ایمونولوژی
Anti Nuclear Antibody Profile ANA Profile DNA Topoisomerase 1 Antibodies، DNA Double-Stranded (ds-DNA) Antibody، Anti-Ribonuclear Protein، Sm Antigen, Antibody، SmRNP Autoantibodies، Anti-Ro، Anti-SSB، Anti-SSA ، Anti-ds (Anti-Double-Stranded) DNA ایمونولوژی
Androstendione, Serum Androstendione آندروستن دایون هورمون
Anti Troponema Pallidum Antibody, IgG Anti T. Pallidum Ab IgG T. pallidum Ab، FTA-ABS، Fluorescent Anti Treponema Pallidum, Antibody ایمونولوژی
Anti Toxoplasma Antigen, Antibody (IgG,IgM Anti Toxo (IgG.IgM) Toxoplasma Antigen, Ab، Anti-Toxoplasma Ab، Anti-Toxo Ab ایمونولوژی
Anti-ds- DNA Antibody Anti-ds-DNA Ab Anti DNA Ab، آنتي بادي ضد DNA دو رشته اي،DNA Double-Stranded (dsDNA) Ab IgG Anti-DS DNA Antibody ایمونولوژی
Anti Phospholipid Antibodies, IgG/IgM, Serum APA آنتی بادی ضد فسفولیپید،Anticardiolipin antibodies ، Phospholipid Antibodies IgG and IgM, Serum، Lupus Anticoagulant ایمونولوژی
Apo A1 Apo A1 آپولیپوپروتئین A1 بیوشیمی
APOB APOB آپولیپوپروتئین B بیوشیمی
Anti Smooth Muscle Antibody, Serum ASMAs ، SMAs Anti Smooth Muscle ، Smooth Muscle antibody ایمونولوژی
Anti Streptolysino O (ASO) ASO آنزیم آنتی استرپتولیزین O سرولوژی
Aspartate Aminotransferase (AST- SGOT- GOT) AST- SGOT- GOT آسپارتات آمینو ترانسفراز، گلوتامیک- اگزالواستیک ترانس آمیناز (SGOT) بیوشیمی
Anti thrombin III AT III آنتی ترومبین III ، Anti thrombin Activity هماتولوژی
Ammonia, Plasma NH3 or NH4 آمونیاک، آمونیوم، Ammonium، Ammonia Blood، Ammoniac Plasma بیوشیمی
Activated Partial Thromboplastin Time, Plasma PTT & APTT زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده، Activated Partial Thromboplastin Time, partial Thromboplastin Time هماتولوژی
1- نیاز به بیش از چهار ساعت ناشتایی در اطفال کودکان می باشد. 2- بلافاصله بعد از نمونه گیری پلاسما باید در ویال های پلاستیکی جدا گردد.

نیاز به ناشتا بودن نمی باشد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. بعضی از آزمایشگاهها ناشتایی را توصیه می کنند. 2. الگوی خواب و وجود عوامل استرس زا را در بیمار بررسی کنید، زیرا می تواند بر روی نتایج آزمون تأثیر گذار باشد..

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

: نیاز به ناشتایی نمی باشد

1. ترجیحاً بیمار تا 12 ساعت از مصرف مایعات و غذا پرهیز نماید. 2. استروئید تراپی باعث کاهش آنزیم شده، بنابراین با هماهنگی با پزشک معالج از مصرف آن خوداری گردد.

نیازی به رعایت ناشتایی نمی باشد.

1. بدلیل اینکه لیپمی باعث تداخل با این آزمایش می‏گردد، نمونه ناشتا ارحجیت دارد. 2. نمونه‏گیری بلافاصله پس از معاینه رکتال (DRE)، بیوپسی پروستات، ماساژ پروستات و بیوسی پروستات از طریق مجرا نباید انجام گردد.

1. نمونه گیری باید پیش از یک تغذیه یا وعده غذایی برنامه ریزی شده صورت گیرد. 2. لکه گذاری نمونه خون روی کاغذ صافی می تواند در آنالیز آسیل کارنیتین مورد استفاده قرار گیرد.

1. نمونه می بایست سریعاً سانتریفیوژ شده و 0.3 ml از مایع رویی را برداشته و به ویال پلاستیکی انتقال دهید. 2. جهت جمع آوری نمونه، بر روی یخ نگهداری شود. 3. نمونه فوراً تا زمان آزمایش فریز گردد.

نيازي به محدوديت غذايي يا مايعات نمي باشد. در سنجش های رادیوایمنو اسی از مصرف رادیوایزوتوپها یک هفته قبل از آنجام آزمایش اجتناب گردد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف غذاهای پرچرب قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد

در ناشتايي كوتاه مدت غالباً نتايج دقيق تري حاصل می شود.

1. نياز به ناشتايي نمی باشد. 2. رژيم غذايي يا ميزان نرمال سديم (روزانه 3 گرم سديم) به مدت 2 هفته رعايت شود. 3. با نظر پزشك داروهايي كه ميزان الكتروليت ها را تغيير مي دهند به مدت 2 هفته قطع شود. 4. به مدت 2 هفته از مصرف شيرين بيان خودداري شود. 5. با تأييد پزشك از مصرف داروهاي مهاركننده رنين به مدت یک هفته خودداري شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. در صورت استفاده از روش‏هایی که براساس استفاده از مواد رادیواکتیو هستند، بیمار نباید در طی 24 ساعت قبل از نمونه گیری در معرض مواد رادیواکتیو قرار گرفته باشد.

بيمار باید ناشتا باشد. ( ALPپس از صرف غذا افزايش مي يابد).

نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نياز به ناشتا بودن بيمار نمي باشد. 2. در مورد جمع آوری ادرار 2 ساعته، ساعت 8 صبح مثانه باید تخلیه گشته و ادرار دور ریخته شود و پس از آن تا ساعت 10 ادرار در ظرف ادرار جمع آوری گردد. 3. تولوئن (5 ml) به عنوان نگهدارنده بکار می رود. در غیر این صورت ادرار در یخچال نگهداری شو

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

نیازی به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

1. نمونه ناشتای صبحگاهی ارجح است. 2. نمونه گیری باید یک هفته قبل یا یک هفته پس از خونریزی ماهیانه انجام شود

در صورت امکان بهتر است مراجعه کننده ناشتا باشد

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نيازي به ناشتا بودن نمي باشد

نیازی به ناشتایی نمی باشد.

1- 14 – 12 ساعت ناشتایی لازم است . مصرف آب مجاز می باشد. 2- بیماران 24 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف الکل اجتناب کنند. همچنین به وی گوشزد نمایید که مجاز به کشیدن سیگار نمی باشد.

1- 14 – 12 ساعت ناشتایی لازم است. مصرف آب مجاز است. 2- بیماران 24 ساعت قبل از نمونه گیری از مصرف الکل اجتناب نمایید. همچنین به وی گوشزد کنید که مجاز به کشیدن سیگار نمی باشد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

1- از مصرف آنتی بیوتیک به ویژه پنی سیلین ها قبل از نمونه گیری اجتناب گردد. 2- نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نیازی به ناشتا بودن نمی باشد

1- نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2- نمونه خون در ویال های پلاستیکی حاوی ماده انعقاد سیترات سدیم جمع آوری گردد. 3- پس از نمونه گیری، آن را بلافاصله سانتریفیوژ کرده، سلول را از پلاسما جدا کرده و مجدداً پلاسما را سانتریفیوژ نمایید. 4- در صورت امکان پس از نمونه گیری ، نمونه را فوراً در دمای ◦c 4 ≥ نگهداری کنید

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. آمادگی خاصی احتیاج ندارد و نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از استعمال داروهای ضد انعقاد پیش از انجام آزمایش و بدون اطلاع پزشک معالج، اجتناب کنید. 3. چنانچه بیمار با دستور پزشک معالج متناوباً تزریق هپارین دارد، نمونه خون برای PTT را 30 دقیقه الی یک ساعت پیش از مصرف دوز بعدی هپارین بگیرید.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Bleeding time, Blood B.T زمان سيلان، زمان خونروی Duke؛ زمان خونریزی Ivy؛ زمان خونروی Mielke؛ زمان خونروی Simplate
Blood Culture and Sensitivity B/C&S کشت خون، کشت خون از لحاظ باکتری و قارچ، کشت خون و حساسیت آنتی بیوتیکی، کشت خون و رنگ آمیزی اسمیر Bacterial Culture, Blood/ Blood Culture and gram stain/ Fungal Culture, Blood /Yeast Culture, Blood / Blood Culture and Smea میکروب شناسی
Beta 2 Microglobulin B2MG بتا 2 ميكروگلوبولين هورمون
BCR – ABL, P210, RNA Detection by Real Time PCR BCR/ABL, RT PCR CML RT-PCR, BCR/ABL – P210 mRNA Detection, Philadelphia Chromosome Bone Marrow/Blood, BCR/ABL RNA-Qual Diagnostic مولکولی
Bilirubin (Total, Direct) Bill بیلی روبین، Bilirubin Total، Bilirubin, Serum,Urine بیوشیمی
BKV and JCV (Polyoma virus) Quantification by Real-Time PCR BK and JC Virus PCR a. QBK b. BKV Quantitative DNA c. BKV Quant d. BKV DNA e. JC DNA f. JCV Qualitative DNA g. John Cunningham Virus (JCV) h. Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML) مولکولی
Borrelia burgdorferi Antibody, IgM Borrelia-IgM آنتی بادی بورلیا بورگدوفری، Borrelia burgdorferi Antibody, IgM - ELISA, Lyme Disease Serology, Serum, Lyme Disease Ab, Immunoblot, ایمونولوژی
Brucella detection by PCR Brucella PCR Brucella DNA Detection, Brucella Detection by PCR, Brucella Polymerase Chain Reaction (PCR) مولکولی
Blood Suger (BS) BS قند خون غیر ناشتا، Random Glucose , Plasma suger بیوشیمی
Blood Suger 2 hours after Food (lunch or dinner) BS 2hr گلوکز 2 ساعته ، قند دو ساعته بیوشیمی
Blood Urea (Urea) BU، BUN اوره خون، نیتروژن اوره خون، Urea Nitrogen, Blood or serum بیوشیمی
Bicarbonate Hco3- بیکربنات، Plasma or serum , carbon dioxide ,Plasma or serum Co2 بیوشیمی
Blood Gases (Arterial, Venous) VBG or ABG گازهاي خون شرياني / وریدی بیوشیمی
Beta Human Chorionic Gonadotropin, Quantitative βhCG گنادوتروپین جفتی انسان، زیرواحد بتا Chorionic Gonadotropins, Beta-Subunit, Beta-HCG, High-Sensitivity HCG هورمون
1. به بيمار توضيح دهيد نيازي به ناشتايي نمي باشد. 2. به بیمار هشدار دهید که ممکن است اندکی ناراحتی به سبب جراحت پوستی ناشی از آزمایش احساس کند.

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. عمل خونگیری بایستی قبل از تجویز آنتی بیوتیک انجام شود و بهترین زمان خونگیری نیز هنگام شروع افزایش تب می باشد

نیاز به ناشتایی نمی باشد. در صورت انجام آزمایش به روش رادیوایمونواسی، بایستی بیمار یک هفته قبل از انجام آزمایش، رادیوایزوتوپ ( مواد حاجب) دریافت نکرده باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتا بودن با توجه به روش های مختلف وکیت های مورد استفاده متفاوت می باشد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

5 ml

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

معمولاً قبل از صرف غذا، قند خون ناشتا اندازه گیری می شود. این مقدار را به عنوان سطح پایه گلوکز در نظر می گیرند. برای انجام آزمایش 12 ساعت قبل از آزمایش ناشتایی لازم است.

1. ناشتایی به مدت14-8 ساعت ضروری می باشد. 2. دقت نمایید تا سرم همولیز نگردد.

نمونه گیری از خون شریانی یا وریدی و در شرایط بیهوازی صورت می گیرد.

محدوديتي در مصرف مايعات و غذا وجود ندارد.

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد . 2 . در صورت استفاده از سنجش RIA ، بیمار نباید اخیراً در معرض مواد رادیواکتیو قرار گیرد.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Complement Components, Overview بررسی اجزای کمپلمان ایمونوبیوشیمی
Clotting Time, Blood ACT، CT زمان انعقاد فعال شده، زمان فعال شده تشکیل لخته، زمان سیلان، زمان انعقاد خون کامل , Prolonged Clot Time Profile, Activated Clotting Time Whole blood clotting time هماتولوژي
Cyclic Citrullinated Peptide Antibody, IgG, Serum (Anti CCP) Anti-CCP پپتید آنتی سیکلیک سیترولینه ، Anti Citrullinated peptide Antibody،Anticyclic Citrullinated Peptide Antibody ، CCP Antibodies. ایمونولوژی
C-Peptide, Serum C- peptide Connecting Peptide Insulin، Insulin- Connecting Peptide، Proinsulin C-peptide، C- پپتید ایمونولوژی
Clostridium difficile Toxin A/B assay, Stool C. Diff Toxin سنجش سم کلستریدیوم دیفی سیل، بررسی کولیت آنتی بیوتیکی، بررسی کولیت سودومامبرانوی توکسیک clostridial Toxin A/B assay, Clostridium difficile Cytotoxicity Assay, Clostridium difficile toxin Antibody , C. difficile Toxin B Screen ایمونولوژی
C1 Esterase Inhibitor, Serum or Plasma C1- INH - C1EI مهارکننده C1 استراز، ،,Serum C1 Esterase Inhibitor Functioanal /C1 inactivator، C1 Esterase Inhibitor Antigen ایمونولوژی
Complement Component C1q, Serum C1q جزء C1q کمپلمان، Functional C1q، C1q Complement Component, Serum، Complement C1q ایمونولوژی
C2 Complement Functional, Serum C2 کمپلمان دو C2 Functional complement, C2 Complement Component, Serum ایمونولوژی
C3 complement C3 کمپلمان C3 ،C3 functional complement, Functional C3 ایمونوبیوشیمی
C4 complement C4 کمپلمان C4، Funtional C4,C4 Functional complement ایمونوبیوشیمی
C9 Complement Functional, Serum C9 سنجش کمپلمان نه C9 Functional complement, C9 Complement Component, Serum; Ninth Component of Complement ایمونولوژی
Calcium, Blood (Ca) Ca کلسیم، Calcium, Total، Calcium, Serum بیوشیمی
Cancer Antigen 125 (CA 125) CA 125 آنتي ژن سرطاني 125، Carbohydrate Antigen 125 هورمون
Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3) CA 15-3 آنتي ژن سرطاني 3-15
Carbohydrate Antigen 19-9 (CA 19-9) CA 19-9 کربوهیدات آنتی ژن 9-19، Cancer Antigen 19-9، GI Cancer Antigen هورمون
Carbohydrate Antigen 242, Serum CA 242 کربوهیدرات آنتی ژن 242، Pancreatic Cancer Antigen 242, tumour carbohydrate antigen 242 هورمون
Calcium, Urine Ca,urine کلسیم ادرار، Total Calcium ,urine, Ca/24hr or Ca/Random بیوشیمی
Calprotectin, Stool CALP کالپروتکتین (مدفوع) Calprotectin FORWARD, Calprotectin, Fecal, Calprotectin Random, Stool ایمونوشیمی
Carbamazepine (CAR) CAR کاربامازپین، Tegretol ، Carbatol بیوشیمی
CBC (Complete Blood count) and Differential Count CBC & Diff شمارش کامل سلول های خون و شمارش افتراقی، شمارش کامل خون محیطی Complete Blood cell count and Diffrential count, CBC Count and Diffrential Complete Blood index (HB,HCT,MCV,MCH,MCHC) هماتولوژي
CD4 and CD8 Enumeration CD4/CD8 Quantitative CD4/CD8 ، T Lymphocyte Surface Markers، T-Cell Surface Markers، T-cell Count -Flow Cytometry ایمونولوژی
Carcinoembryonic Antigen - CEA CEA آنتی ژن کارسینوامبریونیک، Embryonic Carcinoma Antigen هورمون
Chlamydia Trachomatis Antibody IgG/IgM, Serum Chlamydia IgG/IgM آنتی بادی ضد کلامیدیا، Chlamydia Serology، Anti Chlamydia Ag, Antibody ایمونولوژی
Cholesterol (Chol) Chol کلسترول بیوشیمی
Citrate , Urine Citrate سیترات، Urinary Citrate Excretion , Citric Acid Urine بیوشیمی
Creatine Phosphokinase (CPK) CK, ‍CPK کراتین کیناز، کراتین فسفو کیناز، CK (Creatine Kinase) بیوشیمی
Chloride, urine Cl کلر ادرار بیوشیمی
Chloride (Cl) Cl کلر بیوشیمی
Cytomegalovirus Antibodies, IgG and IgM, Serum CMV IgG/IgM تیتر آنتی بادی سیتومگالوویروس ، CMV Antibodies, IgG & IgM هورمون
Cytomegalovirus (CMV) Quantitative by PCR CMV Quant PCR تشخیص کمی CMV با روش PCR Cytomegalovirus Quant, Cytomegalovirus PCR, Cytomegalovirus amplified probe technique, HHV-5, Human herpesvirus 5 مولکولی
Coombs - Wright Coombs-Wr کومبس رایت سرولوژی
Cortisol Blood Cortisol هیدروکورتیزون ، کورتیزول سرم هورمون
Cortisol, Urine Cortisol,U کوتیزول آزاد ادرار، هیدروکورتیزول ، Free Cortisol، 17-Hydroxycorticosteroids هورمون
Ceruloplasmin (Cp) Cp سروپلاسمین، Copper Oxidase، Ferroxidase بیوشیمی
Creatinine (Cr) Cr کراتینین بیوشیمی
Creatinine Clearance, Serum and 24-Hour Urine Cr Cl کلیرانس کراتینین، تصفیه کراتینین Creatinine Clearance, Serum&Timed Urine بیوشیمی
Creatinin , Urine Cr, Urine کراتینین ادرار بیوشیمی
C – Reative Protein (CRP) CRP پروتئین واکنشگر- C بیوشیمی
Cryoglobulin, Qualitative; Serum Cryo کرایوگلوبولین ( کیفی) سرولوژی
Cyclosporine . Blood (CSA) CSA سیکلوسپورین، Gengrafe, Neoral, Sandinmune بیوشیمی
Cerebrospinal Fluid (CSF), Analysis and Culture CSF S&C آنالیز مایع مغزی نخاعی، کشت و اسمیر مایع مغزی- نخاعی، کشت و رنگ آمیزی اسمیر CSF Analysis of Meningitis and other CNS infection, CSF Culture and gram stain, Cerebrospinal Fluid, Smear and Culture, CSF Cytology, CSF Count and Differential, Lumber Puncture and Cerebrospinal Fluid Examination میکروب شناسی+ بیوشیمی+ پاتولوژی+ مولکولی
Calcitonin Test (CT) CT ، HCT کلسی تونین انسانی، تیروکسی تونین (Thyrocalcitonin) هورمون
Copper , Urine Cu, urine مس ادرار بیوشیمی
Copper (Cu) Cu+2 مس بیوشیمی
Cystatin C with Estimated GFR, Serum Cystatin C سیستاتین سی بیوشیمی
Coagulation Factor IX Activity Assay, Plasma Factor IX فاکتور نه انعقادی، فاکتور هموفیلی B، فاکتور کریسمس هماتولوژی
Coagulation Factor V Activity Assay, Plasma Factor V فاکتور پنج انعقادی، پرواکسلرین هماتولوژی
Coagulation Factor VII Activity Assay, Plasma Factor VII فاکتور هفت انعقادی ، پروکونورتین Factor VII Assay, Factor VII Activity, Proconvertin هماتولوژی
Coagulation Factor VIII Activity Assay, Plasma Factor VIII فاکتور هشت انعقادی، فاکتور ضد هموفیلی، Factor VIII Activity Assay، Antihemophilic Factor هماتولوژی
Coagulation Factor X Activity Assay, Plasma Factor X فاکتور ده انعقادی، فاکتور استوارت هماتولوژی
Coagulation Factor XI Activity Assay, Plasma Factor XI فاکتور انعقادی یازده، فاکتور پیش ماده ترومبوبلاستین، فاکتور ضد هموفیلی C، Factor XI activity assay هماتولوژی
C-Reactive Protein , High Sensivity (HS CRP) HS CRP Cardio C-Reactive protein، CRP-cardio ، Ultra sensitive CRP سرولوژی
Coagolation Factor XIII Assay, Plasma فاکتور 13 Fibrin stabilizing factor ، Fibrinoligase، Laki- Lorand factor هماتولوژی
ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

نیاز به ناشتایی یا شرایط خاصی نمی باشد

1. بیمار باید 10 – 8 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. نوشیدن آب مجاز می باشد. قبل از انجام اين آزمايش بايد از پزشك در مورد لزوم ناشتا بودن سؤال شود. 2. از مصرف داروهای پایین آورنده قند خون 24 ساعت قبل از آزمایش اجتباب گردد. 3. بیمار، اخیراً نباید ماده رادیواکتیو دریافت کرده باشد.

1. روش جمع آوری مدفوع را برای بیمار شرح دهید. روشی ساده و مبتنی بر واقعیت اتخاذ کنید تا بیمار حجالت زده نگردد. 2. به بیمار آموزش دهید تا ادرار یا کاغذ توالت را با نمونه مدفوع مخلوط نکند. 3. به هنگام انتقال نمونه مراقب باشید، زیرا ممکن است نمونه عفونت زا باشد. در صورت همکاری پرستار در جمع آوری نمونه، باید دستکش پوشیده شود.

ناشتایی توصیه می شود اما ضروری نیست

1. ترجیحاً بیمار ناشتا باشد. 2. خون را در ویال های پلاستیکی بدون ماده ضد انعقاد جمع آوری نمایید.

ترجیحا بیمار ناشتا باشد.

ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

ترجیحا بیمار ناشتا باشد.

· براي كلسيم يونيزه بيمار بايد به مدت 30 دقيقه دراز كش باشد. · براي كلسيم توتال بهتر است بيمار ناشتا باشد.

نياز به ناشتايي یا هیچگونه مسکنی نمي باشد.

نيازي به ناشتايي نمي باشد.

نياز به ناشتايي نمي باشد.

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. مطابق دستور از بیمار نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله های جداکننده سرم بریزید. 3. در کمتر از دو ساعت سرم را از سلول جدا نمایید. 4. از جمع اوری نمونه شدیداً همولیز اجتناب نمایید.

1. رعایت رژیم غذایی (800 میلیگرم کلسیم در روز) قبل از انجام آزمایش ضروری است. 2. نمونه ادرار 24 ساعته بطور صحیح جمع آوری گردد. 3. نیاز به نگهدارنده نمی باشد. 4. در صورت استفاده از نگهدارنده ml 10 اسیدکلردریک 6 نرمال مناسب می باشد.

1. نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد. 2. نمونه گیری بایستی بصورت راندوم یا تصادفی صورت گیرد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نياز به ناشتايي نمی باشد.

1. نیاز به ناشنایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد، 2. در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه، نمونه در کوتاه ترین زمان ممکن به آزمایشگاه ارسال گردد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. جمع‏آوری نمونه بلافاصله پس از شروع علایم حاد باید صورت پذیرد. (دیرتر از یک هفته نباشد ).

12 الی 14 ساعت ناشتایی پس از خوردن غذای کم چرب ضروری است. مصرف آب مجاز است.

1- شرایط مربوط به جمع آوری صحیح ادرار 24 ساعته رعایت گردد. 2- gr 10 اسیدبوریک را به عنوان نگهدارنده در ظروف حاوی ادرار 24 ساعته در شروع جمع آوری ادرار اضافه کنید. 3- بعد از جمع آوری ادرار 24 ساعته، ظرف نمونه را خوب مخلوط کرده و 5ml از آن را جدا کنید.

نياز به محدوديت غذايي و مايعات نمي باشد.

1. نیاز به ناشتا بودن نمی باشد. 2. ادرار 24 ساعته بطور صحیح جمع آوری گردد. 3. نیاز به ماده نگهدارنده نمی باشد و ظرف ادرار در یخچال نگهداری شود.

نياز به ناشتايي نمي باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری 2 تا 3 هفته پس از شروع علائم صورت گیرد. 3. نمونه مادران مشکوک به عفونت حاد را حتی الامکان زود بگیرید. 4. نمونه دوم را 2 تا 4 هفته بعد بگیرید.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. به علائم تنش های جسمی ( مانند عفونت، بیماری حاد) یا روحی بیمار توجه کنید و آنها را به پزشک گزارش دهید.

1. شرایط صحیح نمونه گیری ادرار 24 ساعته رعایت گردد. 2. اضافه کردن 10 گرم از اسید بوریک به عنوان ماده نگهدارنده در شروع جمع آوری نمونه.

ترجیحاً بیمار 4 ساعت ناشتا باشد (غیر ناشتا نیز قابل قبول است).

نیاز به 8 تا 12 ساعت ناشتایی می باشد

1. به بیمار متذکر شوید نیازی به رژیم غذایی خاصی نمی باشد. 2. برخی آزمایشگاه ها بیمار را از نظر مصرف گوشت پخته، چای، قهوه، یا برخی داروها در روز آزمایش منع می کنند. در این صورت با آزمایشگاه هماهنگ نمایید. 3. تمامی داروهای مصرفی بیمار را بررسی مجدد کرده و آنهایی را که بر روی اندازه‏گیری کراتی‏نین تأثیر می‏گذارند (مانند cefoxitin) قطع نمایید. 4. بیمار باید در طی انجام آزمایش هیدراسیون (مصرف آب) خوبی داشته باشد. 5. جریان ادراری بیشتر از 2 ml/min جهت اندازه‏گیری ایده‏آل کلیرانس مورد نیاز است.

ml 5

1. اغلب نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. پس از نمونه گیری فوراً سانترفیوژ و سرم جدا گردد.

1. ترجیحاً بیمار 8 ساعت ناشتا باشد. ناشتا بودن، کدورت سرم به علت مصرف غدا ( به ویژه مواد غذایی پرچرب) را به حداقل می رساند. 2. مقداری خون وریدی (10 تا 15 میلی لیتر) در لوله یی با درب قرمز که قبلاً در دمای 37 درجه سانتیگراد گرم شده، بگیرید.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد، 2. به دلیل اینکه این دارو در درون گلبول های قرمز (RBC) متمرکز می باشد و RBC به تغییر درجه حرارت در شرایط آزمایشگاهی (invitro) حساس است، اندازه گیری غلظت پلاسمای دارو بستگی به درجه حرارت محیط آزمایشگاه دارد.

1. نیاز به ناشتایی یا مسکن نمی باشد. 2. عمل نمونه گیری بایستی قبل از تجویز آنتی بیوتیک انجام شود. 3. بیمار میبایست قبل از نمونه برداری مثانه و روده هایش را تخلیه نماید. 4. بیمار را به آرامش تشویق نمایید و از وی بخواهید با دهان باز نفس های آرام وعمیق بکشد. 5. پزشک باید از مقدار CSF مورد نیاز برای آزمون‏های درخواستی آگاه باشد تا بتواند نمونه کافی به دست آورد. در ضمن می‏بایست تاریخچه بالینی مناسبی از بیمار برای آزمایشگاه فراهم نماید. 6. محل نمونه‏گیری (مانند کمری، سیسترنال) باید ذکر شود، زیرا پارامترهای سیتولوژی و شیمیایی در مکان‏های مختلف متفاوت است. لزوم قند سرم همزمان باید در نظر باشد. به علت تأخیر در تعادل سرم CSF– بهترین زمان گرفتن قند سرم، دو تا چهار ساعت قبل از پونکسیون کمری است. 7. نمونه برداری از مایع مغزی نخاعی از فضای بین مهره های 4 و 5 کمری به وسیله سوزن LP (Lumber Ponction) توسط پزشک صورت می گیرد. 8. LP در بیماران دچار افزایش فشار داخل جمجمه نباید انجام پذیرد، زیرا ممکن است موجب فتق مغزی یا مخچه ای گردد.قبل از نمونه برداری، معاینات عصبی اساسی بویژه ارزیابی وضعیت پای بیمار از نظر قدرت ، حس و حرکت باید انجام گیرد. 9. پس از نمونه برداری ناحیه را با انگشت بفشارید و بر محل پونکسیون پانسمان چسبی ببندید. 10. بیمار را در وضعیت دمر قرار دهید و بالشتی در زیر شکم وی بگذارید تا فشار داخل شکمی افزایش یابد. بیمار را تا 12 ساعت در وضعیت خوابیده قرار دهید تا از سردرد احتمالی وی پس از پونکسیون نخاعی پیشگیری شود. بیمار مجاز است از پهلویی به پهلوی دیگر بچرخد به شرط آنکه سر را بلند ننماید. بیمار را به نوشیدن مقدار زیادی مایعات ترغیب نمایید تا مقدار CSF کشیده شده در طی LP جایگزین گردد. 11. 5-6 ml از مایع نخاع را در سه لوله استریل جمع آوری کرده و از نظر رنگ و ویسکوزیته و شفافیت مورد بررسی قرار می دهیم. معمولا اولین لوله برای آزمایش های شیمیایی و ایمیونولوژیک فرستاده می شود، زیرا در صورت وقوع پونکسیون تروماتیک نتایج این آزمون ها تحت تأثیر وجود خون قرار نخواهد گرفت. دومین نمونه را می توان برای آزمایشات میکروبیولوژی نظیر کشت و حساسیت و نمونه سوم را برای آزمایش میکروسکوپی یعنی شمارش و افتراق سلولی فرستاد. 12. کلیه آزمایش های درخواستی CSF باید فوراُ انجام شوند تا احتمال نتایج کاذب ناشی از تجزیه سلولی و نظایر آن کاهش یابد. 13. برچسب و شماره نمونه ها را بطرزی مناسب روی ظرف می چسبانیم و بلافاصله پس از نمونه گیری به آزمایشگاه می فرستیم. 14. محل نمونه گیری و زمان نمونه گیری را یادداشت نمایید. جمع آوری، انتقال و آماده سازی نمونه: ظرف جمع آوری: لوله در پیچ دار استریل آماده سازی بیمار: پوست را پیش از نمونه گیری ضدعفونی نمایید. دستورالعمل های ویژه: آزمون های سریع (Rapid) مانند رنگ آمیزی گرم و تشخیص آنتی ژنی را مد نظر داشته باشید. شرایط انتقال به آزمایشگاه: به سرعت/ دمای اتاق

بیمار باید یک شب ناشتا باشد. مصرف آب مجاز می باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه ادرار 24 ساعته به صورت صحیح بدون نگهدارنده و در یخچال جمع آوری گردد. 3. 4 ساعت پس از کامل شدن ادرار 24 ساعته ، باید در یخچال قرار گیرد.

1. سرم: بعد از نمونه گیری 30 دقیقه صبر می کنیم تا نمونه لخته گردد. سپس لخته را سانتریفیوژ کرده تا سرم از فراکسیون سلولی جدا گردد. جمع آوری سرم در ظرف عاری از فلز و نگهداری در ویال پلاستیکی 2. پلاسما: جداسازی سریع پلاسما و نگهداری در ویال پلاستیکی 3. اریتروسیت: خون کامل (هپارینه)، جداسازی سریع گلبول های قرمز و شستشوی آن در سالین. 4. ادرار 24 ساعته: جمع آوری در ظروف پلاستیکی یا شیشه ای اسیدواش، اسیدی کردن تا PH:2 با اسید کلریدریک و نگهداری به مدت 11 روز در دمای اتاق. 5. کبد: بیوپسی سوزنی 6. مو: بریدن مو نزدیک جمجمه به طول 5-2 سانتیمتر، شستشو در محلول استن و حل کردن در اسید نیتریک خالص (Ultra pure)

نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد.نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود. 3. از مصرف ویتامین K پیش از انجام آزمایش خودداری گردد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود. 3. از مصرف ویتامین K پیش از انجام آزمایش خودداری گردد.

. نیاز به ناشتایی نمی باشد. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود

1- نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد. 2- پس از نمونه گیری فوراًً سانترفیوژ و سرم جدا گردد

1. نیاز به ناشتا بودن نیست. 2. از مصرف داروی ایزونیازید قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Dopamine, Plasma and Urine دوپامین Dopamine, Blood Dopamine, Random/24hrs Urine ایمونولوژی
Direct Antiglobulin Test (Coombs), Blood DAT آزمایش کومبس مستقیم، آنتی گلبولین گلبول قرمز، آنتی هیومن گلوبولین تست، آنتی گلبولین انسانی، تست آنتی گلبولین مستقیم، Antiglobulin Test, Direct,/ Direct Anti humanglobulin Test,/ Coombs Test; Direct, Red Blood Cell Antiglobulin,/ Direct Antiglobulin Test Standard هماتولوژی
D-Dimer and Fibrin Degradation Products, Plasma D-Dimer، FDP : دی- دیمر ، قطعه دیمر- D، محصول تجزیه فیبرین , Fibrin Breakdown Products Fibrin Degradation Products, Fibrin Degradation fragment ایمونو هماتولوژی
Dehydroepiandrosterone and Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S), Serum DHEA-S& DHEA دهیدرواپی آندرسترون سولفات، دهیدرواپی آندرسترون کونژوگه سولفاته، دهیدرواپی آندرسترون غیر کونژوگه DHEA Sulfate, Sulfate Conjugated Dehydroepiandrosterone, unconjugated Dehydroepiandrosterone آنالیز هورمون
Digoxin DIG دیگوکسین، Lanoxin ایمونولوژی
Diabetes Mellitus Autoantibodies, Serum DMA غربالگری اتوآنتی بادیهای دیابت، بررسی اتوآنتی بادیهای دیابت نوع 1، پنل اتوآنتی بادی دیابت ملیتوس، اتوانتی بادیهای مرتبط با دیابت Diabetes Mellitus Autoantibody Panel, Diabetes Mellitus Type 1 Evaluation, Insulin Autoantibodies; Diabetes-related Autoantibodies. Pancreatic Islet Cell Ab ایمونولوژی
Double Marker (First Trimester) maternal, Serum Double marker or NT Test تست دوگانه سه ماه اول بارداری، Combinated test، Beta HCG free& PAPP-A، Sequential Maternal Screen, Part 1 آنالیز هورمون
1. بیماران باید در وضعیت خوابیده به پشت و یا ایستاده پیش از نمونه گیری قرار گیرد. 2. بیمار می بایست آرامش خود را حفظ کند. استرس و نگرانی می تواند منجر به ایجاد نوسانات در سطوح کاته کول آمین ها گردد. 3. بیمار باید از مصرف الکل، قهوه، چای، تنباکو و ورزش شدید پیش از نمونه گیری اجتناب نماید. ناشتایی شبانه مورد نیاز است.

1. نیز به ناشتایی نمی باشد. 2. از خون وریدی بند ناف برای تشخیص آنتی بادی در نوزادان استفاده می شود.

1. به بیمار تذکر دهید نیاز به ناشتا بودن نمی باشد. 2. جهت تهیه پلاسما از ضد انعقاد سیترات سدیم استفاده گردد. 3. به بیمار تذکر دهید از مصرف داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش (داروهای ضد انعقاد) قبل از نمونه گیری اجتناب کند.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. سطح تستوسترون در ساعات اولیه صبح به حداکثر می رسد، از این رو نمونه خون را باید به هنگام صبح گرفت. 3. در صورت کاوش با RIA بیمار نباید اخیراً در معرض ایزوتوپ رادیواکتیو قرار گرفته باشد.

1. نمونه را بیش از 12 ساعت پس ازمصرف دارو باید گرفت. 2. نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی و آمادگی خاصی نمی باشد. 2. در صورت اینکه روش مورد سنجش RIA باشد ، از اسکن رادیواکتیوی یک هفته قبل از آزمایش اجتناب نمایید.

با رعایت اصول نمونه گیری از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود. 2. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. براساس روشی كه آزمایشگاه استفاده می‌نماید علاوه بر نمونه سرمی، احتمال دارد انجام سونوگرافی برای شما توصیه شود. 3. انجام آزمایش سرمی و سونوگرافی NT باید در سن بارداری میان 10 هفتگی تا 13 هفته و 6 روز انجام گردد. بنابراین برای این آزمایش نمونه گیر باید سن دقیق بارداری رادر نظر بگیرد.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Echinococcus granulosis IgG Antibody E. granulosis IgG آنتی بادی اکینوکوکوس گرانولوزوس ، Hydatidosis، Hydatid Disease، Echinococcosis diagnostic ایمونولوژی
Ear Discharge, Smear and Culture Ear Discharge, Smear and Culture اسمیر و کشت گوش، ترشح گوش، کشت و رنگ آمیزی ترشحات گوش Ear Discharge, Ear Culture and gram stain, میکروب شناسی
Epstein-Barr Virus Antibody IgG/IgM, Serum EBV IgG/IgM آنتی بادی ضد ویروس اپشتین بار، Anti EBV Serology، Epstein-Barr Virus Antibody profile ، Anti EBV Virus Antibody ایمونولوژی
Epstein-Barr Virus Antibody IgG/IgM, Serum EBV IgG/IgM آنتی بادی ضد ویروس اپشتین بار، Anti EBV Serology، Epstein-Barr Virus Antibody profile ، Anti EBV Virus Antibody ایمونولوژی
Endomysial Antibody,Serum IgA EMA Endomysium Antibodies،Celiac disease test ، Anti Endomysium Ab (AEA) ایمونولوژی
Eosinophils Count, Urine EOS, urine شمارش ائوزینوفیل ادرار، رنگ آمیزی هانسل Eosinophils, Urine/ Hansel Staning هماتولوژی، سیتولوژی هماتولوژی، سیتولوژی
Erythropoietin - EPO EPO اریتروپویتین،Epogen ، Hematopoietin آنالیز هورمون
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) ESR سرعت رسوب گلبول های قرمز، سدیمنتاسیون اریتروسیت، آزمون سرعت سد، Sedimentation Rate, Westergren,Westergren Sed Rate, Sedimentation Rate, Erythrocyte هماتولوژی
Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) ESR سرعت رسوب گلبول های قرمز، سدیمنتاسیون اریتروسیت، آزمون سرعت سد، Sedimentation Rate, Westergren,Westergren Sed Rate, Sedimentation Rate, Erythrocyte هماتولوژی
Ethosuximide ETX Zarontin ، اتوسوکسیماید بیوشیمی
Eye & Conjunctival Smear and Culture EYE Discharge چشم و ترشحات ملتحمه ای، کشت و رنگ آمیزی ترشحات چشم Eye Culture and Gram Stain, Eye Discharge, Tear Droplet Culture& Gram stain میکروب شناسی
نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.


نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی به خصوصی نمی باشد.


ترجیحاً نمونه گیری در صبح صورت گیرد.

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. در صورت امکان داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش را قطع نمایی

. نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد. 2. در صورت امکان داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش را قطع نمایید

نیاز به ناشتایی نمی باشد.


نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Fecal Calprotectin Calprotectin Stool calprotectin ایمونولوژی
Factor V Leiden Assay, Plasma Factor V Leiden فاکتور پنج لیدن، Activated protein C (APC) resistance mutation، Factor V Leiden mutation، Mutated Factor V هماتولوژی
Fasciola Hepatica, Antibody IgG, Serum Fasciola IgG آنتی بادی ضد فاسیولا هپاتیکا، Anti Fasciola Antibody، F. Hepatica Antibody ، Fasciolasis Test ایمونولوژی
Fasting Blood Suger (FBS) FBS گلوکز خون ناشتا، Fasting Plasma glucose , Fasting blood glucose بیوشیمی
Fecal Fat, Random /Timed Collection, Quantitative Fecal Fat جمع‏آوری کمی چربی48 تا 72 ساعته مدفوع؛ اندازه‏گیری کمی چربی مدفوع، تعیین مقدار چربی مدفوع Fecal Fat, Random Collection/ Fat, Feces/ Stool Fat, 72 hours/ Fatty Stool/ Lipid in Feces Quantitative stool fat determination/ Fat absorptionQuantitative stool fat determination/ Fat absorption test بیوشیمی
Ferritin Ferr فري تين آنالیز هورمون
Fibrinogen, Plasma Fibrinogen فیبرینوژن هماتولوژی
Folic Acid, Serum Folate فولات سرم، اسید فولیک سرم، Pteroylglutamic Acid آنالیز هورمون
Fluorescent treponemal antibody-absorbed (FTA-ABS), Serum FTA-ABS آنتی بادیهای ضد تروپونما پالیدوم، آنتی بادیهای سیفلیس ، آزمون جذب آنتی بادی ترپونمی فلورسنت Fluorescent Treponemal Antibody Absorption, Fluorescent Anti Treponema pallidum,Antibody, Treponema pallidum Antibody Panel (FTA-ABS) IgG and IgM , Syphilis Detection IgG/IgM ایمونولوژی
Fat, Semiquantitative, Stool, Sudan III Stain Sudan stain رنگ‏آمیزی چربی مدفوع، رنگ‏آمیزی سودان III مدفوع، اندازه‏گیری نیمه کمی چربی مدفوع بیوشیمی مدفوع
Fat, Semiquantitative, Stool, Sudan III Stain Sudan stain رنگ‏آمیزی چربی مدفوع، رنگ‏آمیزی سودان III مدفوع، اندازه‏گیری نیمه کمی چربی مدفوع بیوشیمی مدفوع
1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. 5 تا10 گرم مدفوع رندم در ظرف پلاستیکی نمونه گیری مدفوع فاقد نگاهدارنده جمع اوری گردد. 3. با نظر پزشک معالج، از مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی 2 هفته قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین یا آرگاتروبان چند ساعت قبل از انجام آزماش اجتناب شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد

1. حداقل 8 و حداکثر 16 ساعت ناشتا ضروری است. نوشیدن آب مجاز است. 2. از مصرف انسولین یا داروهای هیپوگلیسمیک تا پس از خونگیری خودداری شود

48 تا 72 ساعت معمولاً در روز چهارم، پنجم و ششم پس از شروع رژیم غذایی کنترلی حاوی 100 گرم چربی (50 تا 150 گرم) در روز می باشد.

1. نيازي به ناشتايي ندارد. 2. از مصرف داروهای حاوی آهن 24 ساعت قبل از آزمایش اجتناب گردد.

1. به بیمار تذکر دهید نیازی به ناشتایی نمی باشد. 2. از ضد انعقاد سیتراته (سدیم سیترات) یرای تهیه پلاسما استفاده گردد.

1. ترجیحاً بیمار 8 ساعت ناشنا باشد. 2. بیمار نباید قبل از انجام آزمایش مشروبات الکلی مصرف نماید. 3. از مصرف قرص اسید فولیک قبل از انجام آزمایش اجتناب نمایید. 4. نمونه‏گیری باید قبل از ترانسفوزیون یا شروع درمان با فولات انجام شود.

در صورت امکان بیمار باید ناشتا باشد.

یک بیمار بزرگسال باید تحت رژیم حاوی حدود 100 تا 150 گرم چربی) یا سطح مقطع (60 g/m2 در روز برای حدود یک هفته قبل و در طی انجام تست باشد و از مصرف غذاهای پرفیبر برای چند روز قبل از انجام آزمایش پرهیز نماید. پیش از جمع‏آوری نمونه بیمار نباید از شیاف یا مواد روغنی استفاده کرده باشد. از یک هفته قبل بیمار نباید باریم، بیسموت، روغن کرچک یا روغن معدنی مصرف کرده باشد

یک بیمار بزرگسال باید تحت رژیم حاوی حدود 100 تا 150 گرم چربی) یا سطح مقطع (60 g/m2 در روز برای حدود یک هفته قبل و در طی انجام تست باشد و از مصرف غذاهای پرفیبر برای چند روز قبل از انجام آزمایش پرهیز نماید. پیش از جمع‏آوری نمونه بیمار نباید از شیاف یا مواد روغنی استفاده کرده باشد. از یک هفته قبل بیمار نباید باریم، بیسموت، روغن کرچک یا روغن معدنی مصرف کرده باشد

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Glocuse, 2 hour Post Prandial (2hpp) گلوکز 2 ساعت پس از صرف صبحانه یا بعد از تجویز گلوکز، 2PPG بیوشیمی
Glucose -6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) G6PD گلوکز- 6-فسفات دهیدروژناز، G6DP Erythrocytes Red blood cell enzyme deficiency بیوشیمی
Gliadin IgG/IgA Antibodies GAF-3x سایر نام ها: Gliadin Antibodies IgG and IgA، Anti-Gliadin IgG/IgA،Gliadin Antibodies IgG and IgA Serum ایمونولوژی
Gastrin, Serum Gastrin-14, 17, 34 گاسترین، Gastrin, S ایمونولوژی
Glomerular Basement Membrane Antibodies, IgG GBM ایمونولوژی
Group β Streptococcus molecular detection, Real – Time PCR GBS PCR Group B Streptococcus PCR, Streptococcus agalactiae PCR بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Gamma-Glutamyl transferase (GGT) GGT گاماگلوتامیل تراتسفرازGT,-Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGTP), Gamma Transpeptidase Gamma-Glutamyl بیوشیمی
Growth Hormone, Serum GH اندازه گیری هورمون رشد، هورمون رشد انسانی،هورمون سوماتوتروپین، Human Growth Hormone, Somatotrophic Hormone, growth hormone level, Growth hormone panel آنالیز هورمون
Glucose, urine (Glu, U) Glu, U گلوکز ادرار، قند ادرار بیوشیمی ادرار
Glucose Tolerance test (GTT) GTT تست تحمل گلوکز،OGGT (تحمل گلوکز خوراکی)، GCT (تحمل گلوکز بارداری) بیوشیمی
بیمار باید8 تا 12 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. در شرایط ناشتا از بیمار نمونه گیری کرده، سپس بیمار یک صبحانه سبک حاوی کربوهیدرات و یا محلول حاوی 75 gr کربوهیدرات میل نماید و تا دو ساعت بعد دیگر چیزی نخورد. و در نهایت نمونه گیری 2 ساعت بعد انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. از لخته شدن یا همولیز در زمان نمونه گیری جلوگیری شود.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

1. به مدت 12- 8 ساعت ناشتایی قبل از نمونه گیری لازم می باشد. نوشیدن آب مانعی ندارد. 2. افرادی که الکل مصرف می نمایند می بایست 24 ساعت قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل خودداری نمایند. 3. به منظور انجام آزمون تزریق کلسیم (Calcium Infusion simulation Test)، 15 mg گلوکونات کلسیم را به صورت داخل وریدی تزریق می کنند. سپس سطح گاسترین سرم قبل از تزریق، با نمونه هایی که هر یکساعت یکبار تا 4 ساعت گرفته می شود مقایسه می گردد. 4. به منظور انجام آزمون سکرتین (Secretin challenge Test)، 2unit/kg procine secretin را داخل وریدی تزریق نمایید. سطح گاسترین سرم قبل از تزریق و سپس در فواصل 2، 5، 10، 15 و 20 دقیقه اندازه­گیری می شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

این آزمون نیاز به 8 ساعت ناشتایی دارد. نوشیدن آب مجاز است.

1. بیمار نباید تحت استرس یا تنش روحی یا جسمی باشد، زیرا موجب افزایش سطح GH می شود. 2. بهتر است که بیماران به خوبی استراحت کرده باشند و از نیمه شب صبح آزمایش ناشتا باشند. مصرف آب مجاز است. 3. روش انجام نمونه گیری را به بیمار شرح دهید. 4. جهت انجام تست سرکوب گلوکز (شک به GH بالا) بیمار در طول شب ناشتا بوده و در رختخواب برای انجام آزمایش باقی می‏ماند. ابتدا یک نمونة خون گرفته شده و بعد از بلع محلول حاوی 100 گرم گلوکز نیز نمونه‏گیری صورت می‏گیرد. سطح GH و گلوکز را در دقایق صفر، 30، 60، 90 و 120 دقیقه پس از خوردن گلوکز اندازه گیری کنید. 5. جهت انجام تست تحریک GHRH به اضافه GHRP-6، به دنبال یک شب ناشتایی، یک رگ از ساعد بیمار گرفته می‏شود و از طریق انفوزیون محلول کلرید سدیم 150 mmol/L آنرا باز نگه می‏دارید. در زمان صفر، GHRH به میزان 1mg/kg به اضافه GHRP-6 به میزان1 mg/kg بصورت یک بولوس تزریق می‏شود. 6. حدود دوسوم تولید کل GH طی خواب است؛ بنابراین می توان بیمار را در بیمارستان بستری نموده و ترشح هورمون را در نمونه های خونی که هنگام خواب از بیمار گرفته می شود سنجید. 7. در صورت کاوش با RIA بیمار نباید اخیراً در معرض ایزوتوپ رادیواکتیو قرار گرفته باشد.

1- شرایط نمونه گیری: به سبب نیاز به دقا زیاد، لازم است یک نمونه تازه ادرار میان جریان جمع آوری گردد. ادرار افرادی که ساعتها در مثانه مانده نمی تواند به دقت نشانگر سطح گلوکز سرم در زمان انجام آزمایش باشد. 2- معمولاً از اسیدبوریک یا اسید کلریدریک 6 مولار به عنوان ماده نگهدارنده استفاده می شود. 3- قبل از برداشت ml 5 از نمونه آن را خوب مخلوط کنید.

در شرایط ناشتا (hour 12- 8) از بیمار نمونه گیری کرده، سپس به بیمار محلول حاوی gr 75 کربوهیدرات ( بارداری 100gr) را داده و در فواصل 30، 60، 90 و 120 دقیقه از بیمار نمونه گیری گردد. مقدار کربوهیدرات لازم برای کودکان gr/kg 1.7 وزن بدن، حداکثر تا gr 75 می باشد. در مورد زنان باردار نمونه گیری در فواصل 1، 2 و 3 ساعت صورت می گیرد.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Human T-Cell Lymphotropic Virus Types I and II (HTLV-I/-II) Antibody,IgG :Ab HTLV-I/-II HTLV I&II Ab Screen, S، Anti human T Lymphotrophic virus I&II Ab ایمونولوژی
Helicobacter pylori Antigen, Total antibodies H. pylori Ab IgG, IgA,IgM تست سرولوژیکی هلیکوباکتر پیلوری، Helicobacter pylori Antibody Serology، Peptic Ulcer Antibody Test،Anti H-Pylori Ag, Antibodies ایمونولوژی
Helicobacter pylori Antigen, Stool H. Pylori Stool آنتی ژن هیلیکوباکتر پیلوری (مدفوع) Helicobacter pylori Antigen, Feces; Helicobacter pylori Antigen, Fecal: H. pylori Antigen, Stool ایمونولوژی
Hepatitis A Antibody (Total) HAV- Ab Anti-HAV IgG - IgM ، Anti-HAV Total Antibodies، Anti-Hepatitis A، Hepatitis A Antibody، Hepatitis A Viral Antibody : ایمونولوژی
Hepatitis A, IgM Antibody HAVM- Ab Anti-HAV, IgM، Anti-Hepatitis A IgM، HAVABS IgM, Serum، Hepatitis A Viral AB IgM ایمونولوژی
Hemoglobin, Blood Hb ، Hgb هموگلوبین
Hemoglobin A1c (HbA1c) Hb A1C هموگلوبین گلیکوزیله، HA1C,Blood , Glycosylated Hb , Glyco HGb بیوشیمی
Hemoglobin Electrophoresis, Blood Hb electro الکتروفورز هموگلوبین، , HGB electrophoresis, Hemoglobin Cascade Hb Variant هماتولوژی
Hepatite B Core, Antibody IgM HBc Igm Anti-HBc (IgM)، IgM Hepatitis B Core Ab ، Hepatitis Bc Antibody (IgM) ایمونولوژی
Hepatitis B Core Antibody (Total) HBc-Ab ، Anti- HBc Anti Core Antibodies، Anti-Hepatitis B core، Core Antibody IgG/IgM,، HB Core Ab IgG/IgM ایمونولوژی
Hepatitis B envelope Antibody HBeAb ، Anti-HBe Anti-Hepatitis B envelope، HepB e Ab ایمونولوژی
Hepatite B envelope Antigen HBeAg Hepatitis Be Antigen, Serum، HBeAg, Serum ایمونولوژی
Hemoglobin Electrophoresis , Blood HBEL الکتروفورز هموگلوبین خون، Hemoglobin Variant, Hemoglobin A2, F بیوشیمی
Hepatitis B Surface Antigen HBs Ag HBV Surface Antigen، Hepatitis Bs Ag ایمونولوژی
Hepaptitis B Surface Antibody HBsAb ، Anti-HBs Hepatitis B Surface Ab، Antibody to Hepatitis B Surface Ag، Hepatitis B Surface Antibody-Quant ایمونولوژی
Hepatitis B Virus (HBV) Quantitative by Real-Time PCR HBV Quantitative Real-Time PCR اندازه گیری کمی ویروس هپاتیت Bبا روش Real-Time PCR، Hepatitis B Quantitation، HBV DNA Quantitation،HBV DNA detection by Real time PCR ، HBV viral Load بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Hematocrit, Blood Hct or PCV هماتوکریت، حجم متراکم گلبول های قرمز خون، حجم متراکم سلول، Packed Cell Volume, Whole Blood Hematocrit, Microhematocrit
Hepatitis C Virus Genotype by Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Followed by Hybridization with Sequence-Specific, Fluorescent-Labeled Oligonucleotide Probes HCV Genotype Hepatitis C Virus Genotype, Serum, HCV Genotype, S, HCVG, HCV Genotyping بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Hepatitis C Virus (HCV) Quantitative by Real-Time Reverse Transcription-PCR (RT-PCR) HCV RNA Detect / Quant HCV (RT-PCR) Quantitation, HCV PCR, HCV Quantitation, HCV RNA Quantitation HCV Titer, HCV Viral Load, Hepatitis C Quantitation, Hepatitis C RNA Quantitation, Hepatitis C Titer, Hepatitis C Viral Load بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Hepatitis C Virus Antibody HCV-Ab ، Anti-HCV Hepatitis C Viral Antibody, Serum، Anti-HCV (Hepatitis C Virus)، Non-A, non-B Hepatitis ایمونولوژی
Hemocystein Hcys هموسیستئین بیوشیمی
High Density Lipoprotein, Cholesterol (HDL-C) HDL-C HDL کلسترول، HDL Direct، HDL Cholesterol,S ، Cholesterol, HDL بیوشیمی
Hepatitis Delta Virus- Antibodies HDV-Ab Anti-Hepatitis Delta Virus، HepD Ab ایمونولوژی
Human epididymis secretory protein 4 HE4 پروتئین 4 ترشحی اپی دیدیم انسانی هورمون شناسی
Human epididymis secretory protein 4 HE4 پروتئین 4 ترشحی اپی دیدیم انسانی هورمون شناسی
Hepatitis B Virus Genotyping Hepatitis B Virus Genotype HBV Genotyping, HBVGeno, HBV Polymerase Chain Reaction/Sequencing بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Hepatitis B Virus Genotyping Hepatitis B Virus Genotype HBV Genotyping, HBVGeno, HBV Polymerase Chain Reaction/Sequencing بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
HER-2 DNA Quantification by Real-Time PCR HER-2 PCR ERBB2، Proto-Oncogene Neu or Human Epidermal Growth Factor Receptor-2 Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR) بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Human Immuno Deficiency Virus -Antibody & Antigen HIV- 1/-2 Ab, Ag Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)، HIV-1/-2 Antibodies ، HIV Types 1/2 Antibody, Serum ایموتولوژی
Human Leukocyte Antigen-B 27 HLA B-27 آنتی ژن B-27 لنفوسیت انسان، آنتی ژن B-27 لکوسیتی سازگاری نسجی، Leukocyte Antigens B-27، HLA B-27 Antigen ایمونولوژی
HLA Class I&II Molecular Typing HLA Class I&II Molecular Typing
Human Leukocyte Antigen (HLA) Typing, Cross Matching HLA Typing, HLA Cross Match WBC Cross Match، Lymphocyte Cross Match،HLA Typing/Matching ، DNA Typing/Matching، HLA Class I,II ، Single Human Leukocyte Antigen ایمونولوژی
HLA_B Diagnostic Panel HLA_B پنل تشخیصی آنتی ژن لکوسیتی انسان) لوکوس HLA-B ) Human leucocyte Antigen Diagnostic, HLA _B7, HLA _B8, HLA _B27, HLA _B5/51 ایمونولوژی
Human Papilloma Virus (HPV) Genotyping, High-Risk Types by PCR HPV PCR HPV DNA Detection, High Risk HPV, HPV (Human Papillomavirus) PCR, Human Papillomavirus (HPV) Genotyping. بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Herpes Simplex Virus (HSV) Detection by Real-Time PCR HSV PCR تشخیص HSV به روش Real-Time PCR HSV DNA Detection, Herpes Simplex Virus Detection by Real-Time PCR, Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR) بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Herpes Simplex Virus Type 1&2 Antibody IgG/IgM, Serum HSV1,2 IgG/IgM آنتی بادی ضد هرپس سیمپلکس ویروس نوع 1 و 2، Herpes Simplex Serology،Herpes Simplex Virus Antibody Titer، HSV Ab (Herpes Simplex Antibodies) ایمونووژی
1 ml

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. 5 گرم مدفوع رندم در ظرف پلاستیکی دربدار مخصوص نمونه مدفوع (فاقد نگاهدارنده) جمع اوری گردد. 3. با نظر پزشک معالج، بیمار دو هفته قبل از انجام آزمایش باید از مصرف داروهای آنتی بیوتیک، مهارکننده های پمپ پورتون و ترکیبات حاوی بیسموت، هفته اجتناب نماید. در صورات استعمال این داروها، تست با نمونه جدید تکرار گردد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

نیازی به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه در ویال های مخصوص HbA1C ریخته شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. . نمونه گیری وریدی 3. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد

1. 12- 10 ساعت ناشتایی ضروری است. 2. جداسازی و فریز نمونه در عرض یک ساعت پس از جمع آوری باید انجام می گیرد. نمونه پلاسما ، سرم یا ادرار بلا فاصله فریز گردد.

به مدت 14-12 ساعت ناشتایی توصیه می شود. نوشیدن آب و داروهای ضروری مانعی ندارد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

12 ساعت پیش از نمونه گیری، از مصرف مولتی ویتامین ها و مکمل های حاوی بیوتین یا ویتامین B7 اجتناب گردد.

12 ساعت پیش از نمونه گیری، از مصرف مولتی ویتامین ها و مکمل های حاوی بیوتین یا ویتامین B7 اجتناب گردد.

1. نیاز به ناشتایی ندارد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی ندارد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیر باید قابلیت انتقال هپاتیت از طریق خون آلوده را در نظر بگیرد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد


نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

ترجیحاً بیمار ناشتا باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. جمع‏آوری نمونه بلافاصله پس از شروع علایم حاد باید صورت پذیرد. (دیرتر از یک هفته نباشد )

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Inclusion body, RBC - انكلوژن بادي، Inclusion bodies in Erythrocytes هماتولوژي
Iron and Total Iron-Binding Capacity (Fe، TIBC) Fe& TIBC آهن، Iron (Fe)، Latent Iron Binding Capacity، Transferrin Saturation, بیوشیمی
Indirect Antiglobulin Test, Serum IAT آزمایش آنتی گلبولین غیر مستقیم، غربالگری آنتی بادی های خون، کومبس غیر مستقیم، تست آنتی گلوبولین، گلبول قرمز Indirect Coombs,/ Coombs test, Indirect,/ Antibody Screen, Erythrocytes/ Red Blood Cell Antiglobulin,/ هماتولوژی
Immunoglobulin A (IgA) IgA ایمنوگلبولین A، آنتی بادی A، Gamma- Globulin A ایمونوبیوشیمی
Immunoglobulin E, Serum IgE Total IgE، Immune Competence ایمونولوژی
Insulin-Like Growth Factor 1, Serum IGF-1 فاکتور یک رشد شبه انسولین، سوماتومدین C، فاکتور سولفاسیون Somatomedin-C, Insulin-like Growth Factor-1, Sm-C آنالیز هورمون
Insulin-Like Growth Factor-Binding Protein 3, Serum IGFBP-3 پروتئین-3 متصل شده به فاکتور رشد شبه انسولین IBP3; BP-53، IGF Binding Protein-3، Somatomedin C Binding Protein CPT codes: 83519 هورمون
ImmunoglobulinG (IgG) IgG ایمنوگلبولینG ، آنتی بادیG ، Gamma Globulin G ایمونوبیوشیمی
Immunoglobulin G Subclasses, Serum IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 ، IgG Subclasses, S Immunoglobulins G1, G2, G3, G4، Subclasses, IgG ، زیرگروه های IgG ایمونولوژی
Immunoglobulin M (IgM) IgM ایمنوگلبولین M، آنتی بادی M، Gamma- Globulin M ایمونوبیوشیمی
Inhibin A, Serum Inhibin A اینهیبین A ، Inhibin A, Tumor Marker آنالیز هورمون
Insulin, Serum Insulin انسولین، Insulin Assay, Insulin Level, Serum, Native Insulin, Fasting Insulin, آنالیز هورمون
Infectious Mononucleosis (IM), Qualitative, Serum Mono test, Mono Spot Heterophile Antibody (Infectious Mononucleosis) by Latex Agglutination; Qualitative, nfectious Mononucleosis, Rapid Test, Serum; Mononucleosis Screen Test; Monospot (Screen), Serum; Infectious Mononucleosis Screen; Heterophile mono Screen; سرولوژی
نیاز به ناشتایی نمی باشد.

1. بيمار بايد 12 ساعت ناشتا باشد، مصرف آب مجاز است . نمونه باید صبح گرفته شود(به علت تاثیرات ریتم شبانه‌روزی آهن و اینکه سطح آهن در عصر پایین‌‌تر است). 2. ازمصرف داروها و مکمل های حاوی آهن 24 ساعت قبل از نمونه گیری اجتناب گردد. 3. نمونه می‌بایست قبل از اینکه بیمار آهن درمانی بگیرد یا تزریق خون داشته ‌باشد گرفته‌ شود. در صورتی‌که بیمار تزریق خون انجام داده باشد می‌بایست چندین روز بعد آزمایش دهد.

نیاز به شرایط خاصی نمی باشد

نیاز به ناشتایی یا آمادگی به خصوصی ندارد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.

بهتر است بیمار ناشتا بوده و در صورتی که از روش RIA استفاده می‌شود بیمار باید اخیراً در معرض رادیواکتیو قرار نگرفته باشد.

ترجیحاً بیمار شب قبل از آزمون ناشتا باشد

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی ندارد.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد

نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. غربالگری سرم مادر در 3 ماه دوم حاملگی برای سندرم ادوارد (تری­زومی 18) و سندرم داون (تری‏زومی 21) شامل نمونه‏گیری در هفته‏های 22-14 حاملگی می‏شود که البته بهترین زمان بین هفته‏های 16 و 18 است.

1. در اکثر موارد نیاز به ناشتایی می باشد. در شرایط ناشتایی بیمار باید به مدت 8 ساعت در وضعیت NPO به سر برد. در برخی موارد، پزشک ممکن است ناشتايي طولانی تر را درخواست كند. 2. گاهی اوقات ممکن است پزشک، آزمايش در چندین زمان را درخواست كند، مانند وقتی که تست تحمل گلوکز انجام مي شود.

نیاز به امادگی خاصی نمی باشد

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
JAK2Mutation Detection by PCR JAK2 PCR JAK2 V617F Mutation Detection ،Tyrosine kinase mutationmutation, Janus kinase 2 gene بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
JAK2Mutation Detection by PCR JAK2 PCR JAK2 V617F Mutation Detection ،Tyrosine kinase mutationmutation, Janus kinase 2 gene بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Kappa/Lambda Quantitative Total Light Chains with Ratio, Serum Kappa/ Lambda اندازه گیری کمی زنجیره سبک کاپا لامبدا، زنجیره سبکایمونوگلبولین ، سرم Kappa Light Chain, Serum, Lambda Light Chain, Serum, Kappa/Lambda Quant Free Light Chain Ratio, Blood, Kappa/Lambda Light chain immunoglobulin. Kappa/Lambda Total Light Chain Ratio, Serum Free Light Chains (Fragment). بخش انجام دهنده: بیوشیمی بیوشیمی
Kidney stone Analysis Renal Calcu Calcalus Analysis، Analasis of Urinary Calculi، Urinary Calculi Analysis، Nephrolithiasis Analysis ایمونولوژی
نیاز به ناشتایی و آمادگی خاصی نمی باشد.

نمونه باید توسط آب مقطر شستشو داده و عاری از خون یا بافت باشد و در ظروف خشک و تمیز به آزمایشگاه ارسال گردد. 2. در صورت لزوم ادرار را فیلتر کرده و سنگ و سنگ ریزه را بازیافت نمایید.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Lipase لیپاز بیوشیمی
Lishman body - جسم لیشمن، lishman body, Tissue هماتولوژي
Leukemial Lymphoma Immunophenotyping by Flow Cytometry (CD2,3,5,7,10,11a,13,14,15,19,20,33,34,45,56,61,117),anti Kappa &Lambda Acute Leukemia -- Immunophenotyping, Flow Cytometry، B cells, hematologic، Leukemia/Lymphoma, Phenotype، Flow Cytometry, Leukemia Immunophenotyping، Lymphocyte Subset Quantitation, Flow Cytometry ایمونولوژی
Liver/Kidney Microsome Type 1 Antibodies IgG, Serum Anti-LKM1 of Liver/Kidney Microsome Type 1 Antibodies، Microsomal (Liver/Kidney) Type 1 Antibodies، Anti-P450 2D6 Antibody ایمونولوژی
Luteinizing Hormone – Follicle Stimulating Hormone - FSH, LH FSH, LH هورمون زرده ای، هورمون محرکه فولیکول، Leuteotropic Hormone، Pituitary gonadotropins آنالیز هورمون
Lupus Anticoagulant, Plasma L.A ضد انعقاد لوپوسی، Sensitive to lupus anticoagulamt, APTT clotting time reagent, lupus inhibitor detection هماتولوژی
Lupus erythematosus (LE) Cell L.E cell سلول ال ای، سلول لوپوس اریتروماتوز، تجسس سلول LE Systemic Lupus erythematosus cell, Lupus erythematosus test هماتولوژي
Lactose Tolerunce Test (L.T.T) L.T.T Hydrogen Breath test ، Lactose Breath test، Disaccharide Absorption test، Oral Lactose tolerance بیوشیمی
Lactate Lactate لاکتات، Lactate Plasma, Lactate blood , Lactic Acid بیوشیمی
Lactate Dehydrogenase (LDH) LDH لاکتات دهیدروژناز، Lactate Dehydrogenase (LD) بیوشیمی
Low Density Lipoprotein, Cholesterol (LDL-C) LDL-C LDL کلسترول، Cholesterol in Low-Density Lipoproteins (LDL)، LDL Direct، Soft-LDLD،LDL Cholesterol, S بیوشیمی
Leptospira Antibody, IgM Lepto-IgM ایمونوگلوبولین M لپتوسپیرا LEPTO M-FORWARD, Leptospira IgM Antibody- FORWARD, Leptospira IgM Antibody ایمونولوژی
Lithium Li لیتیم بیوشیمی
Listeria monocytogenes Antibody, IgG Listeria Ab Listeria Ab, CF, Serum، Listeria Antibody, CF, Serum ایمونولوژی
Lipoprotein-a (Lpa) Lp(a) لیپوپروتئین (a)، Lp(a) apoprotein, Apolipoprotein (a) بیوشیمی
Lipoprotein Electrophoresis LPEL الکتروفورز لیپوپروتئین، Lipo proteins Phenotype بیوشیمی
Lower Respiratory Tract Smear&Culture LRT- S&C اسمیر و کشت مجاری تحتانی تنفسی، اسمیر و کشت دستگاه تنفسی تحتانی، کشت باکتریهای هوازی ریوی، کشت و اسمیر خلط Sputum Smear&Culture, Endotracheal Smear&culture, Bronchoalveolar Lavage (BAL), Transtracheal Aspirate (TTA). Aerobic Bacterial Culture, Respiratory, General Bacteria Culture, Sputum میکروب شناسی
بيمار بايد به مدت 12-8 ساعت ناشتا باشد. فقط نوشيدن آب مجاز است.

استريل كردن ناحيه و اطراف آسيب بافتي

1. نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد 2. نمونه گیری در شرایط استریل انجام پذیرد.

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نیازی به محدودیت غذایی و مایعات نمی باشد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. با نظر پزشک متخصص، از مصرف داروهای ضد انعقادی از قبیل هپارین، کومادین (وارفارین)، هیرودین، آرگاتروبان، آنژیوکس و ویتامین K ، قبل از انجام آزماش اجتناب شود

نیاز به شرايط خاصي نمی باشد.

دو پروتکل برای انجام این تست وجود داد. 1- پروتکل اندازه گیری متوالی خون: نمونه خون را در حالت ناشتا (حداقل 8 ساعت ناشتایی) و دقایق 15، 30، 45، 60 و 90 پس از تجویز محلول لاکتوز در لوله درب خاکستری بگیرید. 2- پروتکل هیدروژن تنفسی : تنفس بیمار به مدت 5 ساعت مانیتور (پایش) می شود.

4- 2 میلی لیتر از خون بیمار را گرفته و سریعاً پلاسمای آن را جدا کنید.

نياز به ناشتايي نمي باشد.

14-12 ساعت ناشتا – نوشیدن آب یا داروهای ضروری مجاز است.

نیاز به ناشتایی یا آمادگی خاصی نمی باشد.شرایط نمونه گیری:

1- نمونه گیری باید حداقل 12 ساعت پس از آخرین دوز مصرفی انجام شود. 2- نیاز به ناشتایی نمی باشد.


بیمار می بایست 14-12 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. مصرف آب مجاز است.

نیاز به ناشتایی مساوی یا بیش از 12 ساعت می باشد.

نمونه لاواژ برونش (BAL)، آسپیره یا شستشوی برونش: ظرف جمع آوری: ظرف استریل در پیچ دار دستورالعمل های ویژه: کشت بی هوازی تنها زمانی امکان پذیر است که از کاتتر پوشش دار استفاده شده باشد. شرایط انتقال به آزمایشگاه: ظرف 24 ساعت در دمای اتاق شرایط نگهداری پیش از انجام آزمایش: 24 ساعت در 4oC محیط های اصلی کشت: بلاد اگار، شکلات آگار، مک کانکی آزمایش میکروسکوپی: رنگ آمیزی گرم و در صورت درخواست، رنگ آمیزی های اختصاصی مانند آنتی بادی فلورسنت مستقیم برای لژیونلا و رنگ آمیزی اسیدفاست سایر ملاحظات: کشت کمی برای BAL و باکتری های اسیدفاست، لژیونلا، نوکاردیا، مایکوپلاسما، پنوموسیستیس، سایتومگالوویروس. نمونه خلط، آسپیره تراشه: ظرف جمع آوری: ظرف استریل در پیچ دار آماده سازی بیمار: قبل از نمونه گیری خلط، بیمار مسواک زده و سپس با آب غرغره نماید. دستورالعمل های ویژه: نمونه گیری خلط با سرفه عمیق انجام شود؛ کیفیت نمونه، با استفاده از رنگ آمیزی گرم مورد ارزیابی قرار گیرد؛ خلط حاصل از تحریک در کودکان به واسطه استفاده از سرم فیزیولوژی، ممکن است آبکی باشد.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Myeloperoxidase Antibodies, IgG, Serum Anti-MPO (pANCA) آنتی میلوپروکسیداز، آنتی بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیلی دور هسته ای، Perinuclear Antineutrophil Cytoplasmic Antibody ، Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies(ANCA)، Autoantibodies to Myeloperoxidase ایمونولوژی
Malaria Smear and Other Blood Parasites, Blood Blood Parasites انگلهای خونی، اسمیر خونی برای شناسایی انگل های مالاریا و بابزیا، لام مالاریا، Malaria, Rapid Screen and Giemsa Stain, Blood Parasite Smears; Microfilariae Smears; Malaria Smears; Babesia Smears; هماتولوژی
Mycobacterium tuberculosis Complex, Molecular Detection, PCR M.tuberculosis Complex PCR Acid-Fast Bacilli (AFB) PCR, Bacillus: Acid-Fast PCR, MTB (Mycobacterium tuberculosis) PCR, TB (Tuberculosis) PCR, Tubercle Bacilli: Mycobacterium tuberculosis PCR بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Measles Virus Antibody IgG/IgM, Serum Measles Ab IgG/ IgM آنتی بادی ضد ویروس سرخک، Measles Serology، Anti Measles virus Antibody، Anti Rubeola Antibodiy, Serum ایمونولوژی
Met Hemoglobin Met Hb مت هموگلوبین ، Hemoglobin M هماتولوژی
Magnesium (Mg) Mg منیزیم، Mg (Magnesium) بیوشیمی
Micro albumin, urine Micro Albumin میکرو آلبومین ادرار، Albumin Urine test بیوشیمی
Metanephrine/Normetanephrine, Plasma MN / NMN متانفرین و نورمتانفرین، Free Metanephrine، Fractionated metanephrines، total metanephrine ایمونولوژی
Metanephrine/Normetanephrine, Urine MN / NMN, U Metanephrines free, urine، Fractionated metanephrines، Normetanephrines, urine، Free Metanephrine, Urine ایمونولوژی
Macroprolactin, Serum MPRL ماکروپرولاکتین Prolactin, Macro, Macroprolactin Check هورمون شناسی
Mucoplysaccharides, urine (MPS,U) MPS,U موکوپلی ساکارید بیوشیمی ادرار
Myositis-Specific Antibody Panel MSAs پروفایل میوزیت، پانل آنتی بادی اختصاصی میوزیت , Mi-2β jo-1, SRP , Ku, PM-SCL100 ,PM-SCL75, PL7, PL12 , EJ , OJ, RO52 : Myositis profiles ایمونولوژی
MTHFR Mutation Detection by Real Time PCR MTHFR PCR MTHFR C677T Mutation Analysis, Methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR) PCR, MTHFR Mutation Detection by PCR, 5,10 Methylenetetrahydrofolate Reductase, C677T point mutation, A223V Gene Mutation, Methylenetetrahydrofolate reductase C677T Point Mutation, MTHFR Deficiency thermolabile type reductase C677T point mutation بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Mumps Virus Antibody IgG/IgM, Serum Mumps Ab IgG/IgM آنتی بادی ضد ویروس اوریون، Mumps Serology، Anti Mumps virus Antibody ، ایمونولوژی
Mycoplasma pneumoniae Antibody, IgG/IgM, Serum Mycoplasma IgG/IgM آنتی بادی ضد مایکوپلاسما پنومونیه، Mycoplasma Serology، Anti Mycoplasma Ag, antibody ایمونولوژی
نیاز به ناشتایی نمی باشد.

نمونه باید به فاصله قبل از زمانی که تب مورد انتظار است گرفته شود

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود. 3. برای تهیه نمونه از خلط، ابتدا باید بیمار دهان خود را با آب شستشو داده و سرفه‏های عمیق انجام دهد. خلط صبحگاهی یا خلطی که با تحریک سرم نمکی فیزیولوژیک و از طریق بخور تهیه می‏گردد برای آزمایش مناسب‏تر است. از آسپیرة معده، برونشیال یا نای نیز می‏توان به عنوان نمونه استفاده نمود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. بهترین زمان برای نمونه گیری پس از هفته اول و قبل از هفته سوم ظهور بثورات جلدی ( تظاهرات بالینی) می باشد

نیاز به ناشتایی با آمادگی بخصوصی نمی باشد

بهتر است بیمار ناشتا باشد.

1- در صورت نمونه 24 ساعته، جمع آوری صحیح ادرار 24 ساعته صورت گیرد. 2- نیاز به ماده نگهدارنده ندارد. 3- قبل از برداشتن 5 میلی لیتر برای انجام آزمایش ، آن را خوب مخلوط کنید.

. ترجیحاً بیمار چهار ساعت ناشتا باشد. 2. تمامی غذاهای حاوی متیل‏گزانتین ( مانند چای و قهوه) به مدت 24 ساعت قبل از آزمایش نباید مصرف شوند

1. ترجیحاً بیمار چهار ساعت ناشتا باشد. 2. تمامی غذاهای حاوی متیل‏ گزانتین ( مانند چای و قهوه) به مدت 24 ساعت قبل از آزمایش نباید مصرف شوند. 3. یکسری از داروها در نتایج آزمون تداخل ایجاد می کنند. برای مثال داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، لبتالول یا سوتالول. بنابراین در صورت امکان و تحت نظر پزشک متخصص، یک هفته قبل از انجام آزمایش از مصرف این دارو ها اجتباب گردد.

1. ترجیحاً نمونه ناشتایی گرفته شود. 2. توصیه می شود نمونه 3 الی 4 ساعت پس از خواب شامگاهی گرفته شود. 3. از فعالیت جنسی و استرس 2 روز قبل از نمونه گیری پرهیز کنید. 4. از مصرف استروژن، انسولین و ... چند روز قبل از نمونه گیری اجتناب کنید.

1- جمع آوری ادرار تازه رندم میان جریان ترجیحاً ابتدای صبح نمونه گیری شود. 2- بلافاصله نمونه تا زمان آزمایش فریز گردد.

نیاز به ناشتایی ندارد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. ترجیحاً نمونه گیری طی 14 – 10 روز فاز حاد یا نقاهت بیماری انجام شود.

. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. ترجیحاً نمونه گیری طی 14 – 10 روز فاز حاد یا نقاهت بیماری انجام شود

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Nitro Blue Tetrazolium Test NBT CGD test ، Tertazolium Reduction Test ایمونولوژی
Nuclear Matrix protein 22, Urine NMP22 پروتئین ماتریکس هسته ای 22 Nuclear Matrix Proteins, urine NMP test, Bladder Cancer Screening and Surveillance test هورمون شناسی
1. نیاز به ناشتایی نمی باشد 2. در صورت نمونه گیری در خارج از آزمایشگاه بالافاصله (کمتر از یک ساعت) نمونه را به آزمایشگاه انتقال دهید. 3. اين آزمايش در دو ماه اول پس از تولد قابل انجام نمي باشد.

1. نحوه جمع آوری نمونه را به بیمار شرح دهید. 2. نیازی به ناشتایی نمی باشد. 3. نمونه ادرار باید پیش از ظهر گرفته شود.

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Occult Blood, Fecal FOBT خون مخفی در مدفوع، خون در مدفوع Blood (Occult), Stool; Hemoglobin (Occult), Stool; Stool for Blood; Fecal Occult Blood; FOB Test آنالیز مدفوع
One Step Multi-Drug test, Urine multi drug تست اعتیاد به مواد ، تست غربالگری مصرف مواد مخدر (روان گردان)، تست تشخیص تقلب Drugs of Abuse Screen test, Drug Abuse Survey. Urine, Adulteration Survey, Urine. بیوشیمی ادرار
Ova&Parasites Examination, Stool O&P Exam, stool آزمایش مستقیم مدفوع جهت مشاهده انگل و تخم انگل، Ova&Parasites Direct Exam, Stool; Stool for Ova and Parasites; Feces for Ova and Parasites; Parasitology examination آنالیز مدفوع
Organic Acids Screen, Random Urine OAs غربالگری اسید های اُرگانیک، اندازه گیری اسیدهای اُرگانیک Urine Organic Acids, متابولیک
Osmotic Fragility Test, Erythrocytes OF آزمایش شکنندگی اُسمزی گلبول های قرمز، RBC Fragility, whole blood/ Red Cell Fragility/ Osmotic Fragility, RBC/ Erythrocyte fragility test, هماتولوژی
Osmolality Serum/Urine (OSM) OSM اسمولالیته سرم (خون)/ ادرار ،/ Urine Osmolality , blood بیوشیمی
Oxalat ,Urine Oxalat اگزالات، Oxalic Acid بیوشیمی
1. خانم هایی که عادت ماهیانه هستند تا سه روز پس از پایان دوره فوق از انجام این آزمایش خودداری نمایند. 2. چنانچه بیمار به بواسیر یا شقاق مقعد مبتلا بوده و خونریزی واضحی از این ضایعات مشاهده می گردد، قبل از انجام آزمایش به آزمایشگاه اطلاع دهد. 3. دو تا سه روز پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه، از خوردن غذاهای زیر خودداری شود: · گوشت قرمز ( بهتر است گوشت مرغ و ماهی نیز مصرف نگردد)، سبزیجات خام بخصوص شلغم، ترب و تربچه، قارچ، کلم بروکلی، گل کلم، پرتغال، موز، انگور، طالبی یا گرمک، خربزه، ترب کوهی. 4. حداقل از هفت روز قبل از انجام آزمایش از مصرف داروهای زیر اجتناب گردد، در غیر این صورت به آزمایشگاه اطلاع داده شود: · سالسیلات ها مانند آسپیرین، سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند ایبو پروفن، ایندومتاسین، دیکلوفناک سدیم، داروهای استروئیدی، کلشی سین، ویتامین C، آنتی اسیدها، ترکیبات آهن دار، ترکیبات یددار، دیورتیک های تیازیدی، رزرپین.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. 30 میلی لیتر ادرار راندم را در ظروف پلاستیکی تمیز و خشک دربدار جمع آوری نمایید. 3. نمونه جمع آوری شده در هر زمان از روز قابل استفاده می باشد. 4. نیاز به افزودن نگه دارنده نمی باشد. 5. نمونه های ادرار حاوی ذرات قابل مشاهده می بایست سانتریفیوژ گشته یا فیلتر گردد. نمونه جهت انجام آزمایش باید شفاف باشد. 6. در هنگام نمونه گیری می بایست از صحت نمونه ادرار بیمار اطمینان حاصل گردد. 7. در هنگام جمع آوری نمونه می بایست مراقب بود تا از هرگونه جابجایی نمونه یا تعویض برچسب آزمایش توسط بیمار اجتناب گردد. 8. تمام نمونه های جمع آوری شده باید به عنوان نمونه بیولوژیک خطرناک در نظر گرفته شده و در انتقال نمونه احتیاط های مقتضی صورت گیرد.

1. نمونه را می‌توان با نرمال‌ سالین ­گرم بدست آورد ولی نمونه‌هایی که با روغن معدنی (مینرال)، بیسموت یا ترکیبات منیزیم گرفته شوند غیرقابل قبول هستند. 2. در صورتی که بیمار پروسه باریم داشته یا از مواد مسهل استفاده کرده، باید یک هفته بعد از آن نمونه‌گیری انجام دهند

1. ادرار، نمونه توصیه شده جهت اندازه گیری اسیدهای ارگانیک است. 2. ادرار بصورت تصادفی می تواند جمع آوری شود اما به نظر می رسد نمونه صبح زود بهتر است. 3. می توان از آغشته کردن نوارهای کاغذ صافی به ادرار نیز استفاده کرد.

1. نمونه باید در کمتر از 96 ساعت پس از خونگیری به آزمایشگاه ارسال شود. 2. نمونه بیمار باید خون کامل حاوی ضد انعقاد EDTA به همراه نمونه کنترل باشد.

1- نیاز به ناشتایی یا آمادگی بخصوصی نمی باشد. (سرم) 2- در مورد اطفال خون از پاشنه پا گرفته شود. 3- به بیمار تذکر دهید که به منظور آمادگی برای نمونه ادرار ناشتا، ممکن است نیاز به مصرف رژیم غذایی غنی از پروتئین به مدت سه روز پیش از آزمایش دارد. 4- بیمار را راهنمایی کنید که شب قبل از آزمایش یک شام خشک صرف نماید وتا زمان خاتمه آزمایش در روز بعد هیچگونه مایعی ننوشد. (ادرار)

1- شرایط جمع آوری ادرار صحیح ادرار 24 ساعته رعایت شود. 2- اضافه کردن 30 میلی لیتر از اسیدکلریدریک 6 نرمال بعد از پایان جمع آوری ادرار 24 ساعته ( در مدت 4 ساعت بعد از پایان جمع آوری ) 3- بعد از اضافه کردن اسیدکلردریک 6 نرمال PH نمونه جمع آوری شده بایست ما بین 2.5 تا 3 باشد

نام تست نام اختصاری دیگر نام ها بخش
Parvovirus B19, Molecular Detection, Real – Time PCR B19 PCR Parvovirus B19 PCR, B19 Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR), Erythrovirus B19 PCR, Fifth Disease-Parvovirus PCR, Human Parvovirus B19 PCR, Parvovirus PCR, Parvovirus-Fifth Disease PCR. بیولوژی مولکولی
Parvovirus B19, Molecular Detection, Real – Time PCR B19 PCR Parvovirus B19 PCR, B19 Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR), Erythrovirus B19 PCR, Fifth Disease-Parvovirus PCR, Human Parvovirus B19 PCR, Parvovirus PCR, Parvovirus-Fifth Disease PCR. بیولوژی مولکولی (Department of Molecular Biology)
Pancreatic Elastase, Faeces EL-1 الاستاز پانکراسی مدفوع، Pancreatic Elastase-1, Pancreatic Elastase, Fecal, Pancreatic Elastase Stool, Human fecal elastase 1 (EL1), Elastase 1 ایمونولوژی
Protein Electrophoresis , urine EPU الکتروفورز پروتئین ادرار، Urine Protein electrophoresis بیوشیمی
Prostate-Specific Antigen (PSA) Free, Serum fPSA آنتی ژن اختصاصی پروستات توتال، آنتی ژن اختصاصی پروستات آزاد Free PSA, Prostate Specific Antigen, Free Percentage هورمون
Potassium (K) K+ پتاسیم، Potassium Blood بیوشیمی
Phosphorus (Phos) P فسفر، Inorganic Phosphorus، Phosphate، -PO4 بیوشیمی
Pregnancy – Associated Plasma Protein A, Serum PAPP-A پروتئین A پلاسمایی مرتبط با حاملگی Pregnancy – Associated Protein A آنالیز هورمون
Pripheral Blood Smear, Red blood cell PBS گستره خون محيطي، بررسی مرفولوژی گلبول های قرمز در گستره محیطی، اسمیر خون محیطی. Peripheral Blood: Red Blood Cell Morphology هماتولوژی
Procalcitonin, Serum PCT or Pro CT پروکلسیتونین بیوشیمی
Protein Electrophoresis PEL , SPEP الکتروفورز پروتئین، Serum protein Electrophoresis , Electrophoresis protein بیوشیمی
Phenobarbital, Serum or Plasma PHB اندازه گیری فنوباریتال، باربیتا، سولفوتون، لومینال Phenobarbital level, Phenobarbital, Free, Serum, Phenylethylmalonylurea, Phenobarbitone, Phenobarb, Phenemal, Luminal, Barbita, Solfoton , PBR HPLC
Phenobarbital, Serum or Plasma PHB اندازه گیری فنوباریتال، باربیتا، سولفوتون، لومینال Phenobarbital level, Phenobarbital, Free, Serum, Phenylethylmalonylurea, Phenobarbitone, Phenobarb, Phenemal, Luminal, Barbita, Solfoton , PBR HPLC
Phosphoras ,urine Phos (P) فسفر ادرار، - Phosphate, PO4 بیوشیمی
Pleural Fluid Analysis Pleural fluid آنالیز مایع جنب، آنالیز مایع آمپیم، آسپیراسیون قفسه سینه یا مایع جنب،آنالیز مایع پلور، کشیدن مایع پلور، توراسنتز و تجزیه مایع پلور Pleural Effusion, Thoracenthesis or Pleural fluid, Empyema fluid analysis میکروب شناسی+ بیوشیمی+ پاتولوژی
Pleural Fluid Analysis Pleural fluid آنالیز مایع جنب، آنالیز مایع آمپیم، آسپیراسیون قفسه سینه یا مایع جنب،آنالیز مایع پلور، کشیدن مایع پلور، توراسنتز و تجزیه مایع پلور Pleural Effusion, Thoracenthesis or Pleural fluid, Empyema fluid analysis میکروب شناسی+ بیوشیمی+ پاتولوژی
Paraneoplastic Autoantibody Evaluation PNS ارزیابی اُتوآنتیبادی پارانئوبلاستیک، نورون پروفایل، آنتی بادی آمفیفیزین Neuronal profiles , Amphiphysin Antibody, CV2 ,PNMA2(MA2/Ta) , Ri , Yo ,Hu, Recoverin, SOX1,Titin Zic4,GAD65,Tr(DNER), Paraneoplastic Neurologic Syndromes ایمونولوژی
Pregnancy Test, Serum or Urine preg test تست حاملگی، سنجش گنادوتروپین جفتی انسان، Chorionic Gonadotropin, Human, Beta-hCG; Beta Human Chorionic Gonadotropin, Beta-HCG, βHCG Titre آنالیز هورمون
Pro BNP Pro BNP Ramp NT – Pro BNP assay بیوشیمی
Prolactin, Serum Prol&PRL پرولاکتین، Prolactin level آنالیز هورمون
Protein Total, Urine (Quantitative) Protein, urine پروتئین ادرار 12 و24 ساعته، پروتئین ادرار رندم، پروتئین ادرار (کمی) Protein Urine 12 or 24 hours, Protein Urine Random, Quantitative Urine Protein, Protein Timed Urine بیوشیمی ادرار
Prothrombin Time and International Normalized Ratio PT & INR زمان پروترومبین و نسبت بین المللی نرمال شده، پرو تایم، Prothrombin Time, Plasma, Protime, هماتولوژی
Pyrovate Pyrovate پیرووات، Pyrovic Acid Blood بیوشیمی
Paper Chromotoghraphy for amino acids, Saccharides and Lipids TLC، PC کروماتوگرافی آمینو اسید ها و قند ها، کروماتوگرافی کاغذی، کروماتوگرافی صفحه نازک، کروماتوگرافی لایه نازک، کروماتوگرافی سطحی Planar Chromatography, Thin Layer Chromotography بیوشیمی
Paper Chromotoghraphy for amino acids, Saccharides and Lipids TLC، PC کروماتوگرافی آمینو اسید ها و قند ها، کروماتوگرافی کاغذی، کروماتوگرافی صفحه نازک، کروماتوگرافی لایه نازک، کروماتوگرافی سطحی Planar Chromatography, Thin Layer Chromotography بیوشیمی
Protein Total TP پروتئین تام خون، پروتئین توتال سرم بیوشیمی
Protein total body fluid TPBF پروتئین توتال مایعات بدن، Protein total, Fluid, Total protein ,BF بیوشیمی
Prostatic Acid Phosphatase TRAP - PAP فسفاتاز اسيدي پروستاتي، فسفاتاز اسيدي مقاوم به تارتارات
Potassium, Urine Urine K پتاسیم ادرار، پتاسیم ادرار 24 ساعته، پتاسیم ادرار رندم Potassium, Random Urine, Potasium, 24 hour Urine بیوشیمی
Protien Total, Urine (24 hours, Random) Urine Protien پروتئین توتال ادرار protein 24 hour ,Urine/ Protien Random, Urine/ Protein Total Random, Urine/ Protein Total 24 hour, Urine Protien, Quantitative, Urine بیوشیمی ادرار
Protien Total, Urine (24 hours, Random) Urine Protien پروتئین توتال ادرار protein 24 hour ,Urine/ Protien Random, Urine/ Protein Total Random, Urine/ Protein Total 24 hour, Urine Protien, Quantitative, Urine بیوشیمی ادرار
1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. نمونه گیری باید در شرایط استریل انجام شود

1. نمونه گیری باید به صورت راندوم صورت گیرد. نمونه باید تازه و قوام دار (Formed Stool) باشد. 2. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 3. پیش از نمونه برداری باید مکمل درمانی با آنزیم پانکراسی قطع گردد

نمونه اول صبح و یا (ترجیحاً) ادرار 24 ساعته جمع آوری نمایید. در مدت نگهداری نمونه در یخچال نیاز به هیچگونه ماده نگهدارنده نمی باشد

1. نمونه ناشتا ترجیح داده می‏شود. 2. در صورت استفاده از سنجش RIA ، بیمار نباید مواجهه اخیر با مواد رادیواکتیو داشته باشد. 3. نمونه‏گیری حداقل 4 هفته بعد از معاینه رکتال( DRE )و انجام بیوپسی سوزنی پیشنهاد می‏شود. 4. 24 ساعت قبل از انجام آزمایش از اعمال جنسی پرهیز گردد زیرا باعث افزایش سطح PSA می‌شود. انزال ممکن است سبب افزایش موقت و جزیی شود.

نیاز به ناشتایی نمی باشد

ناشتا بودن به مدت 14-12 ساعت ضروری است. محدودیتی در مصرف مایعات وجود ندارد.

1. نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2. اندازه‏گیری فقط در هفته 14-10 حاملگی صورت می‏گیرد و بعد از این زمان توانایی تمیز تست از بین می‏رود.

نيازي به ناشتايي نمي باشد

نیاز به ناشتایی نمی باشد.

بیمار ترجیحاً ناشتا باشد.

1. در یک وضعیت پایدار (steady-state) پس از مصرف دوز دارو، نمونه گیری انجام می شود. 2. به بیمار تذکر دهید که نیازی به آمادگی خاص یا ناشتایی نمی باشد. 3. بهترین زمان خونگیری از بیمار مشکوک به علائم مسمومیت دارویی، هنگام ظهور نشانه های بالینی است.